Artikel 1: Definities

1.1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: SugarDesigns
Opdrachtgever: Cliënt is de opdrachtgever; de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die de opdrachtnemer opdracht geeft werkzaamheden te verrichten en/of tot het leveren van goederen en/of diensten
Overeenkomst: De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever omvattende de te leveren werkzaamheden, goederen en/of diensten.

Artikel 2: Algemeen

2.1.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SugarDesigns en cliënt, waarop SugarDesigns deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met cliënt, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop? of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. SugarDesigns en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Voor zover niet anders is bepaald, komt een overeenkomst met SugarDesigns eerst tot stand nadat SugarDesigns een opdracht schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.

3.2.

Cliënt is gehouden vergoedingen te betalen aan SugarDesigns voor de door SugarDesigns verleende Dienst, een en ander conform de bepalingen van de overeenkomst.

3.3.

De door SugarDesigns gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. SugarDesigns is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door cliënt schriftelijk of per e-mail en ondertekend binnen 14 dagen, aan SugarDesigns wordt bevestigd, tenzij anders wordt aangegeven.

3.4.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.5.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is SugarDesigns daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij cliënt anders aangeeft.

3.6.

Een samengestelde prijsopgave verplicht SugarDesigns niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen

4.1.

SugarDesigns zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die cliënt redelijkerwijs van SugarDesigns mag verwachten.

4.2.

De cliënt is verantwoordelijk voor het aanleveren van de op de website te tonen content. SugarDesigns zal zorgdragen dat alle content op de website getoond wordt.

4.3.

SugarDesigns bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n (en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SugarDesigns het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4.

Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan SugarDesigns aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan SugarDesigns worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan SugarDesigns zijn verstrekt, heeft SugarDesigns het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

4.5.

Cliënt draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, waarvan SugarDesigns aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en ten allen tijde aan SugarDesigns ter beschikking staan en naar behoren functioneren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen niet afdoende ter beschikking van SugarDesigns zijn, heeft SugarDesigns het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6.

Cliënt staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan SugarDesigns verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. SugarDesigns is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SugarDesigns is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SugarDesigns kenbaar behoorde te zijn.

4.7.

Cliënt is gehouden SugarDesigns onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

4.8.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SugarDesigns de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.9.

Indien door SugarDesigns of door SugarDesigns ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van cliënt of een door cliënt aangewezen locatie, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

5.1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SugarDesigns zal cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft cliënt geen recht op schadevergoeding.

5.3.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SugarDesigns cliënt hierover tevoren inlichten. SugarDesigns is gerechtigd aan cliënt meerkosten in rekening te brengen.

5.4.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SugarDesigns daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6: Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1.

De overeenkomst tussen SugarDesigns en cliënt wordt aangegaan voor een bepaalde periode en tot wederopzegging of wijziging, telkens automatisch verlengd met een zelfde periode, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de SugarDesigns cliënt derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3.

De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij SugarDesigns de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert, binnen een door cliënt schriftelijk aangezegde redelijke termijn, na afloop van de overeengekomen leveringstermijn.

Artikel 7: Opzegging

7.1.

Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal een kalendermaand voor het verstrijken van de in art.6.1 genoemde termijn op te zeggen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

7.2.

Indien de overeenkomst tussentijds (in het geval de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd) wordt opgezegd door cliënt, heeft SugarDesigns recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan SugarDesigns zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

7.3

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SugarDesigns, zal SugarDesigns in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan cliënt toerekenbaar zijn.

7.4.

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SugarDesigns extra kosten met zich meebrengt, is cliënt verplicht deze aan SugarDesigns te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 9 en 10 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8: Prijs en kosten

8.1.

De prijs is inclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders vermeld.

8.2.

SugarDesigns is gerechtigd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tot verhoging van de prijs over te gaan. Besluit SugarDesigns tot bedoelde prijsverhoging, dan is cliënt in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging uit de wet voortvloeit.

Artikel 9: Honorarium

9.1.

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

9.2.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SugarDesigns, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

9.3.

Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

9.4.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

9.5.

Indien SugarDesigns met cliënt een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is SugarDesigns niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

9.6.

Voorts is SugarDesigns gerechtigd om de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien. SugarDesigns zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren ofwel schriftelijk ofwel op de website aankondigen.

9.7.

Daarnaast mag SugarDesigns het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan SugarDesigns, dat in redelijkheid niet van SugarDesigns mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. SugarDesigns zal cliënt in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. SugarDesigns zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 10: Betaling

10.1.

De betaling vindt plaats wanneer de website volgens SugarDesigns klaar is en voordat de website online wordt gezet. SugarDesigns zal de cliënt vragen de website op volledigheid te controleren zoals in de overeenkomst is afgesproken. Wanneer de cliënt de website goedkeurd zal SugarDesigns de volledige eindfactuur sturen.

10.2.

 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door SugarDesigns aangegeven bank- of girorekening. Of anders indien voor desbetreffende project andere betalingsafspraken gelden, zie bijgevoegde clausules. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

10.3.

Indien cliënt in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is dan € 25,00 exclusief btw per dag van verzuim verschuldigd aan SugarDesigns.

 

10.4.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van SugarDesigns op cliënt onmiddellijk opeisbaar.

10.5.

SugarDesigns heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SugarDesigns kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. SugarDesigns kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1.

Alle door SugarDesigns geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van SugarDesigns totdat cliënt alle verplichtingen uit alle met SugarDesigns gesloten overeenkomsten is nagekomen, dit ter beoordeling van SugarDesigns.

11.2.

Cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.3.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is SugarDesigns verplicht cliënt zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.4.

Cliënt verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

11.5.

Door SugarDesigns geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.6.

Voor het geval dat SugarDesigns zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft cliënt reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan SugarDesigns of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SugarDesigns zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12: Incassokosten

12.1.

Alle in redelijkheid door SugarDesigns in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door cliënt van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de cliënt.

12.2.

Cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 13: Onderzoek, reclames

13.1.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SugarDesigns. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SugarDesigns in staat is adequaat te reageren. Een reclame schort de betalingsverplichting van cliënt niet op, behoudens voor zover cliënt aan SugarDesigns schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.

13.2.

Indien een klacht gegrond is, zal SugarDesigns de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 14: Vervaltermijn

14.1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 13 is cliënt gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat SugarDesigns de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 13.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan SugarDesigns kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 15: Opschorting en ontbinding

15.1.

SugarDesigns is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
  • Na het sluiten van de overeenkomst SugarDesigns ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt
  • Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

15.2.

Voorts is SugarDesigns bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SugarDesigns op cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien SugarDesigns de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.4.

SugarDesigns behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

16.1.

Indien SugarDesigns aan cliënt bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt gehouden het geleverde op eerste verzoek van SugarDesigns binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

16.2.

Indien cliënt in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting tot teruggave, is cliënt verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan SugarDesigns te vergoeden.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1.

Indien SugarDesigns aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

17.2.

SugarDesigns is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat cliënt niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4.3 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.5 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van SugarDesigns.

17.3.

SugarDesigns is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door cliënt bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van SugarDesigns.

17.4.

SugarDesigns is overigens steeds bevoegd de schade van cliënt zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe cliënt alle medewerking zal verlenen.

17.5.

SugarDesigns is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van SugarDesigns.

Artikel 18: Vrijwaringen

18.1.

Cliënt vrijwaart SugarDesigns voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

18.2.

Indien cliënt aan SugarDesigns informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

18.3

Cliënt vrijwaart SugarDesigns voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houden met of voortvloeien uit de door SugarDesigns uitgevoerde opdracht, indien en voor zover SugarDesigns daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 16 niet jegens cliënt aansprakelijk is.

Artikel 19: Risico-overgang

19.1.

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze aan cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van cliënt of van een door cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 20: Overmacht

20.1.

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

20.2.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SugarDesigns geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SugarDesigns niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SugarDesigns worden daaronder begrepen.

20.3.

SugarDesigns heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SugarDesigns zijn verplichtingen had moeten nakomen.

20.4.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

20.5.

Voor zoveel SugarDesigns ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SugarDesigns gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21: Geheimhouding

21.1.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

21.2.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SugarDesigns gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SugarDesigns zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SugarDesigns niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22: Intellectuele eigendom en auteursrechten

22.1.

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt SugarDesigns zich de rechten en bevoegdheden voor die SugarDesigns toekomen op grond van de Auteurswet.

22.2.

Alle door SugarDesigns verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SugarDesigns worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

22.3.

SugarDesigns behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23: Niet-overname personeel

23.1.

Cliënt zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met SugarDesigns, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop SugarDesigns ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 24: Toepasselijk recht

24.1.

Alle rechtsverhoudingen tussen SugarDesigns en cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 25: Vindplaats van de voorwaarden

25.1.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Harderwijk.

25.2.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 26: Extra clausule Webdesign

26.1.

Webbrowsers die door haar eigen softwareleverancier niet ondersteund worden, worden ook niet ondersteund door SugarDesigns.

26.2.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen cliënt en SugarDesigns zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

26.3.

Voor de overige projecten gelden de betalingsvoorwaarden, hetgeen is gesteld in artikel 10 van de algemene voorwaarden.

26.4.

Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

26.5.

SugarDesigns mag de website van cliënt gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken. SugarDesigns mag ten alle tijden haar handtekening/link onder aan de website van de cliënt zetten. De verwijdering van de handtekening/link kost € 75,00 incl BTW.